Obniż składki ZUS – czyli jak wyliczyć Mały ZUS Plus.

Dzisiaj druga część informacji o możliwościach obniżenia składek ZUS na rok 2023.

Będzie więc mowa o tzw. MAŁYM ZUSIE PLUS.
W poprzednim wpisie przekazałem garść informacji, kto może  z niego skorzystać, i na tym zarobić,  dzisiaj jak wyliczyć składki.

Najpierw zasady ogólne, czyli po prostu KPiR.

Ważne!

Decydując się na Mały ZUS PLUS, należy pamiętać, że wysokość składki ma pewne ograniczenia.
Po pierwsze:
jej podstawa naliczeń, nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku i nie może być wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.
Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2023 wynosi 3490 zł, zatem 30% tej kwoty to 1047 zł.
Od lipca będzie to 3600 zł, zatem podstawa naliczeń składki minimalnej wzrośnie do 30% tej kwoty, i będzie wynosić 1080 zł.
To są granice dolne.

Po drugie:
Istnieje również granica górna. 

A ile wyniesie granica górna?
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2023 to 6935 zł. Zatem górna granica podstawy naliczenia składki to 60% wymienionej kwoty, czyli 4161 zł.

Jak obliczyć wysokość miesięcznej składki w „Małym ZUS PLUS” prowadząc Książkę Przychodów i Rozchodów.

Aby obliczyć swoją składkę należy:

  1. Obliczyć miesięczny dochód swojej firmy. W tym celu należy podzielić roczny dochód z poprzedniego roku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności i pomnożyć wynik razy 30.

Ważne!

Ustalając dochód należy pamiętać, aby nie pomniejszać go o składki ubezpieczenia społecznego. Jeśli zgodnie z przyjętym sposobem księgowania, składki były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, należy je z tych kosztów wyłączyć.

  1. Ustalić podstawę składki. W tym celu należy pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z poprzedniego roku kalendarzowego przez współczynnik 0,5 i zaokrąglić wynik do pełnych groszy. Jeśli okaże się, że jest ona wyższa niż podstawa ryczałtowa (duży ZUS), wówczas przedsiębiorca nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus i będzie opłacał składki od podstawy ryczałtowej.

Przykład wyliczenia:

Przychód – 85137 zł

Koszty      – 27138 zł

Dochód    – 57999 zł

Wyliczenie:
( 57999 zł /365) X 30 = 158,90 x 30 = 4767,04
50% przeciętnego dochodu – 2383,53

Obliczony dochód mieści się w granicach minimalnej i prognozowanej podstawy naliczeń.

Wyliczone składki w „Małym ZUS Plus” będą następujące:

2383,53 x 19,52%    =     465,27 (ubezpieczenie emerytalne)

2383,53 x 8%            =     190,68 (ubezpieczenie rentowe)

2383,53 x 2,45%      =      58,40  ( ubezpieczenie chorobowe nieobowiązkowe)

2383,53 x 1,67%      =       39,80  (ubezpieczenie wypadkowe)
Razem składka         =      754,15

W przypadku osób rozliczających się karty podatkowej, które i nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się poprzez przemnożenie rocznego przychód z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez współczynnik 0,5.

Podobnie w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu. Roczny dochód z działalności gospodarczej ustalić należy poprzez przemnożenie rocznego przychodu z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5.

Dalszy tok wyliczeń jest podobny jak w przypadku rozliczeń na zasadach ogólnych (KPIR).

Tyle na dzisiaj.

W kolejnej części napiszę co trzeba zrobić, aby skorzystać z prezentowanej formy płacenia składek ZUS.

Stanisław Bińkiewicz

Ps. Czy myślałeś o lokacie bankowej?
Lokata na start w Inbanku, to obecnie najlepsza forma oszczędzania, bez zakładania konta.

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype