Czy możesz liczyć na Mały ZUS Plus w 2024r.

Ważne! Tylko do 31 stycznia 2024, przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać chęć przejścia z „Dużego ZUS” na „Mały ZUS Plus”

Dla kogo Mały ZUS Plus?

Przedsiębiorcy, którzy chcą w roku 2024, rozpocząć korzystanie z „Małego ZUS plus” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, muszą zgłosić się do ZUS maksymalnie do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z tej ulgi w poprzednim, 2023 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Aby skorzystać z małego ZUS-u Plus, przedsiębiorca nie mógł  w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyć kwoty przychodu  120 tys. zł.

W niniejszym wpisie, skupię się na najważniejszych informacjach o podstawie naliczeń oraz wyliczeniu wysokości składek w Małym ZUS Plus.

Najpierw zasady ogólne, czyli po prostu Książka Przychodów i rozchodów.

Ważne!

Decydując się na Mały ZUS PLUS, należy pamiętać, że wysokość składki ma pewne ograniczenia.

Po pierwsze:

jej podstawa naliczeń, nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku i nie może być wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.

Jakie są te wartości na rok 2024?

Minimalna płaca w pierwszym półroczu 2024 roku wynosi 4242 zł brutto, w drugim natomiast 4300 zł brutto. Natomiast prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w całym 2024 roku wynosi 7824 zł.

Czym to skutkuje dla przedsiębiorcy?

Oznacza to, za pierwsze półrocze 2024 roku podstawa wymiaru składek będzie musiała mieścić się w przedziale od 1272,60 zł (30% z 4242 zł) do 4 694,40 zł (60% z 7824 zł), a za drugie półrocze 2024 roku od 1290 zł (30% z 4300 zł) do 4 694,40 zł.

Jak obliczyć wysokość miesięcznej składki w „Małym ZUS PLUS” prowadząc Książkę Przychodów i Rozchodów.

Aby ustalić wysokość swojej składki, należy:

Obliczyć miesięczny dochód swojej firmy. W tym celu należy podzielić roczny dochód z poprzedniego roku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności i pomnożyć wynik razy 30.

Ważne!

 • Ustalając dochód należy pamiętać, aby nie pomniejszać go o składki ubezpieczenia społecznego. Jeśli zgodnie z przyjętym sposobem księgowania, składki były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, należy je z tych kosztów wyłączyć.
 • Ustalić podstawę składki. W tym celu należy pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z poprzedniego roku kalendarzowego przez współczynnik 0,5 i zaokrąglić wynik do pełnych groszy. Jeśli okaże się, że jest ona wyższa niż podstawa ryczałtowa (duży ZUS), wówczas przedsiębiorca nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus i będzie opłacał składki od podstawy ryczałtowej.

 

Przykład wyliczenia:

 • Przychód – 92 325 zł
 • minus Koszty  – 42 232 zł
 • = Dochód    – 50 093,00 zł

 

Wyliczenie:

( 50093 zł /365) X 30 = 137,24 x 30 = 4117,23

50% przeciętnego dochodu – 2058,62 zł.

Obliczony dochód mieści się w granicach minimalnej i prognozowanej podstawy naliczeń.

Wyliczone składki w „Małym ZUS Plus” będą następujące:

 • 2058,62 x 19,52%    =     401,84 zł (ubezpieczenie emerytalne)
 • 2058,62 x 8%            =     164,69 zł (ubezpieczenie rentowe)
 • 2058,62 x 2,45%      =      50,44 zł  ( ubezpieczenie chorobowe nieobowiązkowe)
 • 2058,62 x 1,67%      =       34,38  (ubezpieczenie wypadkowe)

Razem składka  ZUS       =      651,35

Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej:

W przypadku osób rozliczających się karty podatkowej, które i nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się poprzez przemnożenie rocznego przychodu z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez współczynnik 0,5.

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu:

Ci przedsiębiorcy ustalą swój roczny dochód z działalności gospodarczej poprzez przemnożenie rocznego przychodu z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5.

Dalszy tok wyliczeń jest podobny jak w przypadku rozliczeń na zasadach ogólnych (KPIR).

Stanisław Bińkiewicz

 

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype