Jeszcze zdążysz – nabór wniosków REACT-EU dla Łódzkiego

Wpis dedykowany dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na rozwój firmy ze środków unijnych, to musisz szybko działać.

Od 7 września 2022 r. godz. 8.00 do 28 września 2022 r. godz. 16.00 trwa nabór wniosków w projekcie REACT-EU dla woj. łódzkiego.

Jakich działań dotyczy projekt?

Projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, które zostało dotknięte negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie związanym z COVID-19.

Zakres omawianego projektu dotyczy:

a) uzasadnionych działań lub przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19
b) zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na kryzys.

Ważne!
Aby móc skorzystać z pomocy, oba warunki muszą być spełnione.

Środki finansowe z dotacji można przeznaczyć na sfinansowanie:

a) wydatków na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym koszty inwestycji w rzeczowe, aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.: zakup, wytworzenie, dostawę instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze;
b) zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych.

Środki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków:
a) związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie (ponieważ nie stanowią one prac przygotowawczych i są niekwalifikowalne);
b) podatku od towarów i usług (VAT);
c)  kosztów pośrednich;
d) kapitału obrotowego;
e) wynagrodzeń;
f)  wydatków związanych z robotami budowlanymi;
g) wydatków związanych z zakupem nieruchomości;
h) wkładu niepieniężnego (w tym w formie wolontariatu);
i)  zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów

Bardzo ważne!

Regulamin dotacji nie dopuszcza zakupu wyłącznie sprzętu komputerowego!

Którzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji?
1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą co najmniej od 1 stycznia 2019 r. mający siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego

 1. Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów ogółem na poziomie min.15% liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, zgodnie ze wzorem poniżej:
  [(suma przychodów ogółem 2021 – suma przychodów
  ogółem
    2019)/suma przychodów ogółem 2019] x 100%
 2. W ciągu ostatnich 3 lat podatkowych nie przekroczyli przysługującego limitu pomocy de minimis (200 000 EUR). Do limitu wlicza się również pomoc de minimis udzielona wszystkim powiązanym z Wnioskodawcą przedsiębiorców.

Ważne! Należy pamiętać, że ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

Finansowanie działań:

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85 %.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

Jeśli zaliczasz się do przedsiębiorców kwalifikujących się do uzyskania dotacji, spełniasz warunki, to nie czekaj, bo czas ucieka!

Stanisław Bińkiewicz
Trener Biznesu, coach

Uwaga!

Ciekawa propozycja lokat bankowych:

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype