Finanse na start w Piotrkowie Tryb.

Kolejna edycja wsparcia finansowego!!!
PUP w Piotrkowie Tryb. będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. na swojej stronie poinformował, o kolejnym naborze wniosków o wsparcie finansowe na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Aplikacje będą przyjmowanie w okresie od 05.02.2018 do 09.02.2018 r.

W obecnej edycji, ma być przyznane 69 dotacji, których kwota ma wynosić max. 20 tys. zł. W ubiegłym roku była ona wyższa o 3 tys. zł.

Na pozyskanie środków finansowych, mogą liczyć osoby, które w terminie złożą prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz spełniać będą przewidziane regulaminem kryteria.

Planowane do uruchomienia 69 dotacji podzielono na dwie grupy uczestników:

1) 36 dotacji realizowanych będzie ze środków projektu pt. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Łódzkiego na lata 2014-2020.

W tej grupie znajdują się osoby które ukończyły 30 lat, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy, a w szczególnych przypadkach I profil pomocy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniają jeden z warunków poniższego kryterium:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane nieprzerwanie jako osoba bezrobotna minimum 12 m-cy,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach, które posiadają wykształcenie na poziomie max. ponadgimnazjalnym.

 

2) 33 dotacje ze środków projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim” – osoby do 30 roku życia;

W tej grupie znajdują się  osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, które nie brały udziału w podobnym projekcie oraz posiadają ustalony II profil pomocy, /szczególnych przypadkach I profil pomocy/. Dodatkowo osoby te:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) i w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych.

Udział w projekcie wymaga, aby w przypadku otrzymania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, była ona prowadzona przez okres, co najmniej 12 miesięcy i kontynuowana przez następne 3 miesiące, po upływie ustawowo wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Łączny więc minimalny czas prowadzenia działalności wynosi 15 miesięcy.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie, wysokość środków finansowych określa regulamin, zamieszczony na stronie PUP w Piotrkowie Tryb.

Zwracam uwagę, aby każda osoba zainteresowana uzyskaniem środków finansowych z dotacji, dobrze przeanalizowała kryteria oceny wniosków oraz regulamin. Są to ważne dokumenty, których przeczytanie pomoże właściwie ocenić swoje szanse na podpisanie ostatecznej umowy. Zapisy regulaminu wyraźnie wskazują na co można a na co nie można przeznaczyć otrzymanych środków.
Nieznajomość regulaminu może spowodować, że wniosek zostanie odrzucony, bo nie będzie zgodny z zasadami finansowania.
Jest jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji o przystąpieniu do programu, więc warto się przyłożyć i rozpocząć od rozpoznania swoich realnych możliwości otrzymania dotacji. Jeśli wiemy konkretnie czym ma się zajmować otwierana firma, jakich zakupów inwestycyjnych trzeba dokonać na starcie, aby zapewnić jej możliwości rozwoju, wtedy możemy przystąpić do wypełniania wniosku i zebranie niezbędnych załączników.

Tym, którzy zamierzają uruchomić swoją firmę, życzę, aby spełniali w niej swoje pasje i osiągali satysfakcjonujące wyniki finansowe. Aby od samego początku budowali dobre relacje z klientami, pracownikami czy też kontrahentami, kierując się w swoim działaniu etycznymi zasadami.

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype