Oświadczenie FATCA albo blokada rachunku?

Którą opcję wybierasz?

Jeśli jesteś jednym z klientów instytucji finansowych i otworzyłeś rachunek w tzw. okresie przejściowym tj. od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015, musisz złożyć oświadczenie FATCA.

Instytucja finansowa która prowadzi Twoje konto,  w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed 1 grudnia 2016 r. ma obowiązek zablokowania rachunku.

Kilka zdań informacji, co to jest FATCA.

Amerykańska regulacja FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) nakłada na zagraniczne (nieamerykańskie) instytucje finansowe, w tym polskie banki, obowiązek przekazywania lokalnym władzom podatkowym określonych informacji o rachunkach prowadzonych dla podatników USA.

Podstawa prawna regulacji w Polsce:

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: IGA lub Intergovernmental Agreement, Model 1A) zawarta w dniu 7 października 2014 r.
  Tekst umowy dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Ustawa FATCA).

Obowiązki instytucji finansowych wynikające z FATCA

Każda z instytucji finansowych, stosownie do podanych wyżej przepisów prawa, zobowiązana jest do identyfikacji amerykańskich rachunków, tj. rachunków należących do rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, a następnie raportowania do polskich organów podatkowych informacji o tych rachunkach oraz związanych z nimi dochodach.

Obowiązki klientów instytucji finansowych w związku z FATCA

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń.

Co do zasady obowiązek ten dotyczy:

 • klientów, którzy założyli rachunki w tzw. okresie przejściowym tj. od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015,
 • klientów otwierających nowe rachunki od 1 grudnia 2015,
 • klientów którzy spełniają przesłanki tzw. „osoby amerykańskiej”.

Ważne!!!

Klient jest obowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy w rozumieniu FATCA, ponieważ każda z nich musi oddzielnie przeprowadzić procesy FATCA określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Jak możesz złożyć oświadczenie w sprawie FATCA?

Oświadczenie w sprawie FATCA możesz złożyć w bankowości internetowej lub w oddziale banku.

Kto jest rezydentem podatkowym USA?

Osoby fizyczne:

Rezydentem podatkowym USA jest m.in. osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jeden z poniższych
warunków:

  • Posiada obywatelstwo USA (, gdy posiada równocześnie inne obywatelstwa),
  • Ma prawo do stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
  • Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
  • Przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego, a łączna liczba tych dni, w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosiła co najmniej
   183 dni

Podmioty prawne:

Spółka osobowa, kapitałowa lub trust uznawane są za podatnika/rezydenta podatkowego USA podlegającego raportowaniu na podstawie FATCA, jeśli podmiot ten jest  Szczególną Osobą Amerykańską, przy czym Szczególna Osoba Amerykańska to każdy podmiot amerykański inny niż:

 • Amerykański podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
 • Organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
 • Podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
 • Amerykańska spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, fundusz typu trust w rozumieniu przepisów USA lub inne podmioty zwolnione,
 • Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker,

Szczegółowa definicja Szczególnej Osoby Amerykańskiej znajduje się w art. 1 ust. 1 ee) IGA.

Ważne!!!

Jeśli nie złożysz oświadczenia w terminie i konto zostanie zablokowane, to termin ustawowego odblokowania wyniesie 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia FATCA.
Banki twierdzą, iż nie będą czekać 3 dni , tylko odblokują rachunek, w najbliższym dniu roboczym po otrzymaniu oświadczenia klienta.

Reasumując już dzisiaj zastanów się czy należysz do tej grupy klientów, którzy są zobowiązani do złożenia oświadczeń i nie czekaj na ostatnią chwilę. Skontaktuj się z instytucją finansową, w której masz konto niezwłocznie.

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype