Biznesplan – prościej się nie da. Analiza SWOT

Dzisiaj skupimy się na analizie SWOT

Czym jest analiza SWOT i do czego służy?

Jest ona podsumowaniem i zestawieniem cząstkowych analiz potencjału tworzonego przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia rynkowego.

Potencjał przedsiębiorstwa, to jego mocne i słabe strony, inaczej nazywane czynnikami wewnętrznymi.
Szanse rynkowe oraz zagrożenia tkwiące w otoczeniu marketingowym to
czynniki zewnętrzne.
Zestawienie szans i zagrożeń oraz silnych i słabych stron przedsiębiorstwa pozwala określić dość dokładnie pozycję firmy w otoczeniu i względem konkurencji, dzięki czemu w dalszej kolejności można sformułować strategie działania na kolejne lata.

Przedstawiam bardziej szczegółowe omówienie  elementów analizy SWOT.

  1. Mocne strony – są to te zasoby i umiejętności, które umożliwią firmie zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku, oraz dają przewagę nad innymi jego uczestnikami. O mocne strony należy dbać i je rozwijać. Przykładami mocnych stron mogą być: wysokie kwalifikacje pracowników, dobra organizacja pracy, zasoby finansowe, posiadana baza klientów, własny lokal, itp.;
  2. Słabe strony – są to czynniki, które mają wpływ na osłabienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, hamują jej rozwój. Mogą mieć negatywny wpływ na mocne strony, jeśli nie zostaną w porę przezwyciężone. Przykładami słabych stron są: przerost zatrudnienia, słaba jakość produktu, niskie kompetencje, brak kapitału, brak doświadczenia w prowadzeniu firmy,
  3. Szanse – są to pozytywne zjawiska i tendencje w otoczeniu organizacji, które jeśli zostaną przez nią właściwie wykorzystane, wspomogą jej rozwój lub osłabią zagrożenia. Przykłady szans: otwarcie nowego rynku, wzrost popytu, dobra koniunktura gospodarcza w danej branży, wzrost znaczenia Internetu w prowadzeniu promocji i reklamy firmy.
  4. Zagrożenia – są to zjawiska mające negatywny wpływ na rozwój firmy, wszelkie bariery i utrudnienia, hamujące jej rozwój. Ten negatywny wpływ, będzie groźny, o ile nie podejmie się odpowiednich kroków zaradczych. Przykładami zagrożeń mogą być: nowi konkurenci, kryzys, strata ważnego klienta, niestabilność przepisów prawa. itp.

Poniżej przykład analizy SWOT:

Mocne strony:
1. Kierunkowe wykształcenie,
2. Posiadane zasoby finansowe i rzeczowe,
3. Posiadanie własnego lokalu w dobrym miejscu,
4. Dobra znajomość rynku,
5. Posiadanie bazy klientów,
6. Rekomendacje od byłych klientów,
7. Listy intencyjne od przyszłych klientów.
7. Bardzo dobra znajomość technik sprzedaży,
8. Silna motywacja do działania,
9. Działalność oparta na pasji,
10. Duża wiedza z psychologii sukcesu.

Słabe strony
1. Nieznana marka na rynku,
2. Brak doświadczenia w prowadzeniu firmy,
3. Niski kapitał finansowy,
4. Ograniczony dostęp do kapitału bankowego,
5. Brak kierunkowego wykształcenia,
6. Brak zasobów technicznych
8. Firma jednoosobowa, nie będzie zatrudniać pracowników,
9. Brak własnego lokalu na gabinet/salon/biuro

Szanse
1. Wzrost zamożności społeczeństwa,
2. Programy rządowe na rzecz poprawy bytu rodziny,
3. Trend panujący w branży,
4. Powstawanie dużej ilości podmiotów gospodarczych, które mogą być
zainteresowane ofertą,
5. Ulga ZUS dla nowo powstałych firm,
6. Coraz większe znaczenie Internetu w promowaniu i reklamie firmy,
7. Przepisy prawne wspomagające działalność firm,
8. Pojawienie się w gospodarce tzw. Czarnego Łabędzia sprzyja
przekształceniom firm i zmianom jakości ich obsługi,

Zagrożenia

1. Możliwość pojawienia się recesji gospodarczej, spowodowanej wojną na Ukrainie,
2. Spadek siły nabywczej ludności,
3. Niestabilność przepisów prawnych,
4. Możliwość powstania w firmie zatorów płatniczych, spowodowana brakiem spływu należności od
kontrahentów,
5. Możliwość pojawienia się konkurencji o dużych zasobach technicznych i finansowych,
6. Niestabilny popyt zależny od różnych czynników, silne wahania sezonowości,
7. Możliwość pojawienia się w sprzedaży substytutów,
8. Zwiększone wymagania jakościowe klientów, przy braku możliwości dostosowania się firmy do
tego zjawiska,
9. Niekorzystne zmiany demograficzne,
10. Awaria sprzętu bądź samochodu, co może utrudnić terminowość wykonywania planowanych
zadań.

A teraz czas na Was!
Zróbcie swoje analizy, dostosowując je do profilu działalności firm, które zamierzacie otworzyć.

 

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype