Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej czyli wiejski biznes

Czy spełniasz warunki otrzymania 100.000 zł premii?

Zapewne słyszałeś o tym, iż 13 marca rozpoczął się nabór wniosków do programu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Będzie on trwał do 11 kwietnia 2017r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O przyznanie premii, może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek może również złożyć beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW.

O zakwalifikowaniu się do otrzymania Premii w wysokości max 100 000 zł, będą decydować min.

1. brak wpisu w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, o prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 24 m-cy poprzedzających złożenie wniosku,

2. wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest nie większa niż 15 000 euro,

3. położenie gospodarstwa w w miejscowości znajdującej się na terenie:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

4. otrzymanie co najmniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o premię, płatności obszarowej do gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z zasadami naboru, większą szansę na otrzymanie środków finansowych, będą mieli beneficjenci, którzy:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy będą mieli  nie więcej niż 40 lat,
 • przedmiot operacji będzie innowacyjny w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie znajdować się główne miejsce wykonywania działalności ,
 • są uczestnikami poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
 • swoją działalność będą realizować w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie,
 • przewidują utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
 • posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej.

Beneficjent, który otrzyma wsparcie w firmie Premii na rozpoczęcie działalności gosp., zobowiązany jest do spełnienia w terminie 9 miesięcy od daty decyzji, wymienionych  warunków:

 • musi rozpocząć realizację biznesplanu;
 • zarejestruje pozarolniczą działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź też w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,
 • dokona zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności,
 • wyrejestruje się z KRUS
 • terminowo złoży wniosek o płatność pierwszej raty pomocy.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, 

II – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

Czas biegnie szybko. Nie zwlekaj. Sprawdź czy spełniasz warunki do uzyskania Premii i działaj.

Stanisław Bińkiewicz

 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu aplikacji?
Zadzwoń lub napisz!!!

Zapraszam Cię do odwiedzenia bloga poświęconego domowym finansom i rozwojowi osobistemu
na www.sbinkiewicz.wordpress.com

 

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype