Zatrudnij bezrobotnego i uzyskaj refundację kosztów nowego stanowiska pracy

Czy jesteś przedsiębiorcą i chcesz pozyskać 22.000 zł na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego?

Takie lub podobnej wysokości środki finansowe może otrzymać każdy podmiot, niepubliczne przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego. Musi on złożyć wniosek o refundację kosztów do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.
Zgodnie z regulaminem przyznawania refundacji, upoważnionym do przyjmowania wniosków oraz ich rozpatrywania jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Kto może otrzymać refundację?

Wnioskodawcą może być osoba lub podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku / nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej/, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Inne warunki to nie zaleganie ze świadczeniami publiczno prawnymi, z wynagrodzeniami dla pracowników, wnioskodawca nie może być karany w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa o charakterze gospodarczym. Jeśli wcześniej otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej, powinien prawidłowo wywiązać się z warunków umowy.

Szczegółowe warunki określa regulamin, który można znaleźć na stronie:

http://puppiotrkow.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116

Osoby które mieszkają i prowadza działalność na terenie innych powiatów, powinny szukać informacji na stronach właściwych terytorialnie Urzędów Pracy.

Maksymalna poziom refundacji nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Na terenie powiatu piotrkowskiego, PUP przewiduje refundację w wysokości 22 000 zł. na jedno stanowisko pracy.

Jakie są koszty pracodawcy?

Kosztem pracodawcy jest utrzymanie utworzonego stanowiska przez okres 2 lat, w tym wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż minimalne. Musi on być także zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na co zwrócić szczególna uwagę przed złożeniem wniosku?

W/g mojej oceny warto najpierw zapoznać się z kryteriami oceny wniosku, które można znaleźć na stronie Urzędu. Można sobie bowiem sprawdzić, czy mamy szanse na uzyskanie pomocy, wyliczyć ilość punktów na podstawie własnego rozeznania.
W przypadku powiatu piotrkowskiego, maksymalnie można uzyskać 33 punkty, natomiast minimum to 20.Poniżej przedstawiam niektóre z kryteriów.

– jeśli działalność jest prowadzona min. 3 lata – można uzyskać 3 punkty
– zatrudniając powyżej 9 pracowników – 2 pkt, nie zatrudniając wcześniej nikogo – 0 pkt,
– jeśli już wcześniej współpracowaliśmy z PUP, w zależności od jakości obsługi umów – od minus dwóch
do 3 pkt.
– kryterium proponowanego dochodu dla pracownika – najwięcej punktów tj. 3 dla firm oferujących
powyżej 130% minimalnego wynagrodzenia, 0 pkt, jeśli będzie to tylko minimalne.
– kryterium tworzonego stanowiska – największa ilość pkt dla pracowników produkcyjnych – 3 pkt
– udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu – jeśli powyżej 30%, wtedy 2 pkt.
– proponowana forma zabezpieczenia – najwięcej punktów ma gwarancja bankowa, bo aż 6, poręczenie
osób trzecich, blokada środków na rachunku – 5 pkt.
– ocena zapotrzebowania rynku pracy na wnioskowane stanowisko – 1- 3 pkt

Na co mogą być przeznaczone środki pozyskane w ramach refundacji?

Środki mogą być przeznaczone na wyposażenie bądź doposażenie stanowiska pracy poprzez zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn itp., w tym środków niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku i do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii; zakupy muszą być jednoznacznie i bezpośrednio związane z tworzonym stanowiskiem pracy;

Istnieje również długa lista tego, na co środki nie mogą być przeznaczone. Np. firma zarejestrowana w CEDIG jako transportowa nie może zakupić samochodu. Środki w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie mogą być przeznaczone na zakup lub sfinansowanie
nieruchomości, surowców, materiałów, towarów, inwestycji i remontów,  promocji i reklamy,  spłaty zadłużeń, wynagrodzeń, różnych opłat, itp.

Ważne!!

Nie wiem jak w innych powiatach, ale w powiecie piotrkowski /teren mojej działalności / właśnie są przyjmowane wnioski. Wszyscy zainteresowani powinni się pospieszyć, ponieważ nabór trwa tylko do 2 września 2016r. Zainteresowanych w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych zapraszam do kontaktu.

Stanisław Binkiewicz

Do dampingowca

Ps.  Wszystkich czytelników bloga skierowanego do małych firm, zapraszam do odwiedzenia drugiego, poświęconego finansom osobistym.
Można go znaleźć pod adresem: www.sbinkiewicz.wordpress.com

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype